ISO 9001

ISO 9001 je nejčastější způsob, jak zavést do řízení Vaší firmy systém. Systém, který vychází ze zkušeností a postupů manažerů reálných firem z celého světa, systém, který dá Vaší firmě punc kvality.

ISO/IEC 27001

Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) je systémový přístup k řízení citlivých firemních informací vedoucí k jejich uchování v bezpečí.

ISO 14001

ISO 14001 je zaměřena především na to, co organizace dělá pro odstranění škodlivých účinků na životní prostředí, způsobené její činností.

OHSAS 18001

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP.

Časté otázky


Co je ISO?

ISO je zkratka pro mezinárodní normalizační institut "International Oragnization for Standardization" se sídlem v Ženevě. Tato organizace vydává mezinárodní normy s označením ISO v anglickém, německém a francouzském jazyce. Např. vydává i normy pro systém managementu kvality s označením ISO 9001.

Co je QMS?

QMS je zkratka pro "systém managementu kvality" z anglického "quality management system".

Co je SMK?

SMK je zkratka pro "systém managementu kvality". Jedná se o český ekvivalent QMS.

Co je certifikát?

Certifikát je doklad prokazující shodu systému managementu s požadavky příslušné normy. Certifikát vydává certifikační orgán (viz heslo "certifikační orgán"). Certifikát je časově omezený. Většinou má platnost na 3 roky, ale každý rok probíhá periodický audit. Při neplnění požadavků normy může být certifikát odebrán.

Co je certifikace? Jak Vám mohu pomoci k certifikaci.

Certifikace je proces, začínající certifikačním auditem a končící vydáním certifikátu. Z certifikačního auditu zpracuje vedoucí auditor zprávu o stavu auditovaného systému managementu. Na základě této zprávy rozhodne hodnotící komise certifikačního orgánu o vydání certifikátu. Certifikační orgán je nezávislá organizace, která provádí proces certifikace. Certifikát je časově omezený. Zpravidla 1 x ročně provádí tentýž certifikační orgán dozorový (jinak též dohledový, či kontrolní) audit a po 3 letech tzv. recertifikační audit. Po úspěšné recertifikaci je certifikát prodloužen o další 3 roky. Při neplnění požadavků normy může být certifikát odebrán. Pomohu Vám zorientovat se při výběru certifikační organizace, dále zjistit, zda je zvolený certifikační orgán akreditován pro Váš obor a v neposlední řadě díky našim partnerstvím s vybranými certifikačními subjekty - optimalizovat náklady za certifikaci. Nabídka služby: • možnost zajištění nabídek od vybraných certifikačních orgánů • zaslání žádosti certifikačnímu orgánu a objednání konkrétního termínu certifikačního auditu • má osobní účast a odborná pomoc při certifikačním auditu (usnadnění komunikace a vzájemného porozumění s certifikačním auditorem).

Co je ISMS?

ISMS je mezinárodní zkratka pro „Information Security Management System“ ( systém managementu bezpečnosti informací ) podle normy ISO/IEC 27001 stanovující základní požadavky na bezpečnost všech forem reprezentace informací.

Co je audit?

Je to systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu plnění požadavků příslušné normy. Rozlišujeme audity interní a externí. Interní audity jsou prováděny interními pracovníky firmy, velmi výjimečně i externě nasmlouvanou osobou. Tyto audity jsou také nazývány audity první stranou. Naproti tomu audity externí lze ještě dále rozdělit na na audity prováděné zákazníkem, tedy audity druhou stranou, a audity prováděné certifikační nebo jinou dohledovou organizací - takové audity bývají nazývány audity třetí stranou.

Zajistí certifikát ISO ochranu před podvody?

Certifikát ISO sám o sobě nezaručuje ochranu proti podvodům. ISO a další normy jsou zaměřeny na různé aspekty podnikání, například ISO 9001 se zabývá systémem řízení kvality, ISO 14001 se zabývá systémem řízení životního prostředí a tak dále. Pro řešení již vzniklých problémů uplatníte např. zákon o ochraně spotřebitele.

Musí společnost certifikovaná dle ISO 9001 reagovat na stížnosti zákazníků?

Ano. ISO 9001 vyžaduje, aby organizace přizpůsobila své chování ke spokojenosti zákazníka a dokonce jeho požadavkům předcházela

Co mám dělat, když společnost certifikovaná dle ISO 9001 nereaguje na mé stížnosti?

Můžete si stěžovat u certifikačního orgánu, který příslušnou společnost certifikoval. Ten je oprávněn ve společnosti provést mimořádný audit. Pokud se tímto auditem zjistí oprávněnost stížnosti, může dle závažnosti zjištění dojít k omezení rozsahu certifikace, nebo k pozastavení, či úplnému odebrání certifikátu.

Nenašli jste odpověď?

Pište na iso@dagmarurbanova.cz, nebo volejte na 777 342 242.