Školení ve Vaší společnosti

 • Manažer kvality
  Máte-li zaveden systém managementu, potřebujete i manažery, kteří se mu budou věnovat. Manažer kvality musí mít znalosti napříč všemi činnostmi v organizaci a znát dokonale celý zavedený systém. Ve Vašem prostředí seznámím manažera kvality s normami ISO 9001, případně ISO 14001, ISO/IEC 27001 nebo OHSAS 18001 tak, aby byl schopen požadavky těchto norem uvádět do praxe a slaďovat se skutečnými aktuálními činnostmi ve Vaší organizaci.
 • Interní auditor
  Interní auditor není jen osoba, znalá požadavků norem ISO. Způsobilost pro pozici interního auditora zahrnuje vzdělání, praxi, průběžná školení, zkušenosti z auditů, nezávislost, specifické kompetence i osobní vlastnosti. Interní auditor se obvykle „rodí“ z pozice manažera kvality. Na této pozici již musí znát dokonale požadavky norem a poměry v organizaci. Osobní vlastnosti, ani praxi Vašeho interního auditora neovlivním, ale s přístupy, metodami, technikami a zkušenostmi z auditů ho mohu dobře seznámit. Školení v prostředí Vaší organizace napomáhá praktickému výkladu. Výklad je inspirován normou ISO 19011 „Směrnice pro auditování systémů managementu“.
 • Máme ISO - školení ostatních pracovníků
  Do systému managementu jsou do určité míry zapojeni všichni pracovníci organizace. V celé organizaci, u všech pracovníků, je nutné udržovat povědomí o systému managementu a průběžně je informovat o vizi a politikách, které organizace razí, o cílech na příslušná období, a současně i praktických skutečnostech a úkolech, které se jednotlivých pracovníků bezprostředně týkají. Tato seznamování mohou mít podobu školení, semináře, porady, nástupního pohovoru apod. a je vhodné je provádět při nástupu každého pracovníka a následně v pravidelných intervalech, zpravidla 1 x ročně v celé organizaci.
 • Požadavky normy ISO 9001:2015
  S ohledem na zrušení požadavku normy ISO 9001 na představitele vedení se odpovědnost za systém managementu rovnoměrně přenáší na celé vedení společnosti. Každý vedoucí pracovník je v rámci svého úseku současně i manažerem kvality. Pokud se potřebujete zorientovat ve změnách a povinnostech, které přináší nová norma ISO 9001, připravím pro Vás školení s praktickými ukázkami.

Konzultace

 • Zavádění systému
  Pomohu Vám vybrat normu v souladu s Vašimi potřebami a provedu celým projektem zavádění požadavků do činností a procesů přímo ve Vaší organizaci. Podle Vašich nároků a požadavků zpracuji návrhy dokumentace, případně poskytnu vhodné vzory. Spolupráce zahrnuje 5 osobních konzultací ve Vaší organizaci + průběžnou podporu na dálku. Příslušné materiály a dokumenty jsou ukládány elektronicky do aplikace, nebo na sdílené úložiště, ke kterým si sami určíte přístupy.
 • Revize systému po revizi normy
  V pravidelných intervalech procházejí normy revizemi. Poslední významná revize byla v roce 2015 pro ISO 9001 a ISO 14001. Zpravidla je stanoveno 3leté přechodné období, do kdy musí organizace své stávající systémy podle revizí aktualizovat. Další velké revize jsou plánovány opět za 8 - 10 let.
 • Pocertifikační péče o systém
  Získáním certifikátu Vaše řízení kvality nekončí.Naopak, smyslem většiny norem managementu je neustálé zlepšování, proto je potřeba se o systém starat a pravidelně prověřovat, např. interními audity. Certifikační orgán přijíždí na kontrolní audit každý rok a jedenkrát za 3 roky provádí tzv. recertifikační audit, po jehož úspěšném absolvování prodlužuje platnost certifikátu. V péči o Váš systém s Vámi mohu spolupracovat. Tato spolupráce zahrnuje služby interního auditora, připomínky termínů, informování o nových, či změněných právních a jiných požadavcích a zprostředkování komunikace s certifikačním orgánem.
 • On-line konzultace
  Ne každá konzultace si vyžaduje osobní přístup, proto využívejme dostupné komunikační prostředky. Konzultace prostřednictvím telefonu, či jiných technologií nezpoplatňuji.
 • Pomoc s výběrem certifikačního orgánu

Interní audity

 • Interní audit před certifikací
 • Interní audit nezávislým auditorem v průběhu roku
 • Interní audit u dodavatele
 • Pravidelné interní audity

Služby BOZP

 • Analýza a vyhodnocení rizik
 • Povinná roční prověrka BOZP
 • Školení BOZP zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců
 • Pravidelné školení BOZP ostatních pracovníků